Caribisch Wetboek van Strafrecht; H. den Doelder (red.)

€30.00

Pages: 190 pages
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504036

 

Dit is een boek over het op stapel staande Caribisch Wetboek van Strafrecht,in te voeren in de Nederlandse Antillen en (apart) in Aruba. Aan beide wetboeken heeft de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit een belangrijke bijdrage geleverd door deel uit te maken van de beide Commissies Wetboek van Strafrecht en het daarin aanleveren van conceptteksten.

De uitgangspunten van deze wetgevingsoperatie waren de navolgende. In het besef dat de huidige wetboeken deels verouderd zijn en een update kunnen gebruiken is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de wetboeken te herijken op innerlijke consistentie, zoals die bijvoorbeeld bij de strafmaten (meer) idealiter zou dienen te bestaan.

De wetboeken dienden (het Antilliaanse beduidend meer dan het Arubaanse) te worden geüpdatet in het licht van internationale Verdragen; de teksten zijn verder aangepast en herschreven aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden en zo mogelijk vereenvoudigd en verbeterd.De voorstellen van de sectie zijn telkens besproken in de commissievergaderingen. De bijdragen leidden steeds tot vruchtbare discussies en soms tot nieuwe wensen en tot gedeeltelijke bijstelling van de teksten. Verder is geprobeerd de verschillen tussen de Nederlandse Antillen en Aruba zo klein mogelijkte houden, zeker als die verschillen niet principieel zouden zijn. Het is goed hier op te merken dat beide parlementen de voorstellen nog dienen te accorderen.Op dit moment dienen daartoe de beide Raden van Advies hun reacties nog te geven, waarna de beide regeringen dienen te besluiten de ontwerpenaan de Parlementen aan te bieden. Het is dan aan die Parlementen de teksten vast te stellen.

Inhoud

Inleiding prof. mr H. de Doelder
Algemeen overzicht prof. mr H. de Doelder
Enkele opmerkingen over ontzetting van rechten, poging en voorbereiding en strafbaarheid van rechtspersonen prof. mr J.M. Reijntjes
Reisverbod prof. mr H. de Doelder
De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven prof. mr. H. de Doelder
Doen plegen en uitlokking mr A. Korenhof
Samenloop prof. mr P.A.M. Mevis
Wederrechtelijk vervangen door onrechtmatig prof. mr T. Blom
Wetende dat prof. mr H. de Doelder
Terrorisme en de strafbare oorbereidingshandeling dr J. Lintz
Corruptiewetgeving voor de Nederlandse Antillen mr. G. Smid
Een nieuw jeugdsanctiestelsel; in het belang van het kind?! mr A. Marchena –
Slot
Literatuurlijst